فرش صنعتی است كه نطفه اوليه آن در سیاه چادر های صحرا نور دان وکوچ نشينان بسته شده است و آنقدر شهرت عظمت یافته كه امروز بزرگان جهان به داشتن آن افتخار كرده وكاخهايشان را با آن تزئین می کنند . در تاریخ مسطور است كه حتی پادشاهان روم هنگام بار عام قالی ایران می گستردند پس میتوان ادعا كرد فرش ایران حدود چهار هزار سا ل قدمت دارد ‘ زیبايی فرش ایران از دوره هخامنشی رو به پیشرفت نهاده و در دوره ی صفویه به اوج رسید و در حال حاضر همچنان رو به كمال است فرش از همان ابتدا حالت فرا تراز تجمل و تفنن داشته و برای نیازمندیهای طبقات مختلف به خصوص عشایر بوده. فرش يك مفهوم عربی است به معنای زیر انداز و گستر دنی دارد اما کلمه قالی يك واژه ترکی است و بافته های ضخیم و خواب دار را می گویند در برخی منابع قالين یا كالين نوشته شده است  در شهرها های ایران بخصوص در آذربایجان تا قرن دهم بافندگی فرش ‘دامنه ای نمایان داشته وبا صنعت قالی بافی ارمنستان در ارتباط بوده است قدمت  دست بافت های قشقائی به تاریخ ایل و  قومیت آنها بر می گردد چون اغلب نگاره ها و نقش های آنان الهام از ایران باستان دارد ‘میتوان گفت ریشه این هنر در فلسفه و جودی آنهاست ‘مطابقت طرحها و برخی نگاره ها و مشابه بودن آنها با دست بافت های کشورهایی نظیر قفقاز و گرجستان  آسیايی صغیر نشان از خواستگاه اوليه این ایل دارد .بطور كلی سابقه فرش در ایل قشقائی حدود 600 سال قبل می باشد بافته های نفیس و ماندگار آنها كه هم اکنون در موزه ها دیده می شود حدود 3 قرن می باشد .نقوش دیر پای قالی قشقائی هر يك گنجینه ای از مفاهیم را در بر دارد مفاهیمی كه پشتوانه غنی فرهنگی است .بافته های ایلات و ترك زبانها در دوره های پنجم و ششم هجری كه اقوام ترك زبان به خاورمیانه و آ سيای غربی مهاجرت کردند همراه  خود به ارمغان آورده اند . قشقائی ها اصل خود را  از كاشغر در آسیای مرکزی میدانند با این صنعت خو گرفته  و از آنجا كه كاشغر جایگاه آمیزش فرهنگهای خاور دور و نزديك بوده است.

درغنای بافندگیش از هر ایلی دیگر در ایران در پرورش این فن کامیاب بوده اند هنر قالی بافی پیش از آنکه به دربارها و کاخهای شهر یاران راه یابد در جوامع ایلاتی وارد شده از آنجا كه اعتلا و رونق صنعت فرش بافی فارس تا قرن هفتم و استقرار در ایلخانان در ایران مداومت داشته عصر ایلخانان را می توان دوران عظمت فرش بافی فارس دانست زیرا كه فرشهای کاخ غازان خان را از فارس سفارش می دادند  قدمت نقش های قالی قشقائی قرن ها قبل از ورود آنها به فارس می رسد و پس از ورود آنها به فارس این هنر رونق بیشتر گرفت و تا حال حاضر ادامه دارد